ipzadmin/ November 30, 2017/ Головні новини

Анотація дисципліни

Архітектура та проектування програмного забезпечення. Цикл професійної і практичної підготовки. Канд. техн.наук, доц. Форкун Ю.В., асист. Білик В.В.

Зміст дисципліни розкривається в темах: Поняття архітектури програмного засобу. Поширені архітектури програмного забезпечення, їх дослідження та аналіз. Об’єднання різних архітектур в одній програмній системі. Фундаментальні принципи об’єктно-орієнтованого підходу. Методи об’єктно-орієнтованого проектування. Використання UML для проектування програмного забезпечення. Шаблони проектування, їх характеристика та особливості застосування.

Мета викладання дисципліни. Дисципліна «Архітектура та проектування програмного забезпечення» є однією зі спеціальних профілюючих дисциплін, що займає провідне місце у підготовці бакалаврів і спеціалістів з напрямку підготовки «Програмна інженерія».

На основі вивчення теоретичних основ з моделювання, розробки та проектування на основі шаблонів та каркасів програмного забезпечення, а також вивчення основних стандартів, вимог та готових конструкцій, які використовуються при розробці та проектуванні великих програмних додатків, студенти набувають практичних навичок створення архітектури та детального проектування програмних продуктів з використанням сучасних методів та засобів.

Навчальна дисципліна «Архітектура та проектування програмного забезпечення» є спеціальною, формує професійні знання для практичної діяльності. Викладання навчальної дисципліни має практичну спрямованість і проводиться у тісному взаємозв’язку з іншими спеціальними дисциплінами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
мати уявлення:

про роль і місце знань з дисципліни у сфері професійної діяльності;
знати:

– поняття архітектури програмних засобів, підходи до її аналізу та побудови;

– основні існуючі архітектури програмних засобів, їх характеристики та особливості, а також застосування архітектур на практиці;

– мету та задачі проектування програмних засобів;

– мову моделювання UML.

Вміти:

– користуватись методами об’єктно-орієнтованого проектування програмного забезпечення та застосовувати ці методи на практиці;

– використовувати мову моделювання UML для проектування програмного забезпечення;

– користуватися шаблонами проектування та розуміти їх роль в програмуванні.