Григорук Світлана Сергіївна

 Учений ступінь, звання:

Кандидат педагогічних наук (КН №012094 від 18.12.96), доцент (ДЦ АЕ №001637 від 24.06.99).

Освіта:

Вища. Механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка

Спеціальність: математика

Кваліфікація: Математик. Викладач

Рік закінчення – 1985.

Робота у Хмельницькому національному університеті: 

З 1 вересня 2000р. – доцент кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці.

З 1 вересня 2004р. – доцент кафедри прикладної математики та соціальної інформатики.

З 1 січня 2018р. – доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

2009-2015рр – секретар робочої групи по розробці ГСВО з напряму «Прикладна математика».

2014-2015рр. – член робочої групи з  питання розробки проекту структури секторальної рамки кваліфікацій галузі знань «Системні науки  та кібернетика»

Місце дата і тема захисту кандидатської дисертації:

Академія Прикордонних військ України ім. Б.Хмельницького

Спеціальність: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

Тема:  «Організація активізації пізнавального інтересу в офіцерів-прикордонників на прикладі вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»

Дата захисту:  18.12.1996

Нагороди:

За підготовку кадрів для Прикордонних військ Грузії – пам’ятна медаль «Прикордонні сили Грузії». Наказ №40 від 21.03.1999р. голови Держдепартаменту з охорони Державного кордону Грузії

Участь у міжнародних проектах та грантах:

 1. 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGRINURE: «Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД» (15.10.2012 – 15.10.2015) Координатор від ХНУ.
 2. 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHESINARM: «Інформатика та менеджмент: рамки кваліфікацій відповідно до рекомендацій Болонського процесу» (15.10.2012 – 15.10.2015). Координатор від України та ХНУ.
 3. Сьома рамкова програма FP7 eGovPoliNet«Побудова глобального багатогалузевого цифрового управління iполітики формування науково-практичного товариства» (грантова угода №288136 від 24.10.2011р. з Єврокомісією) (15.10.2011 – 15.02.2015). Координатор від України та ХНУ.
 4. 543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGRALIGN: «Створення та перевірка узгодженості між навчальними програмами і кваліфікаційними рамками», (01.12.2013 – 01.12.2017). Координатор від ХНУ.
 5. 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SPQUAERE: «Система забезпечення якості в УКРАЇНІ: розвиток на основі стандартів та керівних принципів ENQA», (15.10.2015 –15.10.2018). Координатор від ХНУ. 

Коло наукових інтересів:

Математичне моделювання соціально-економічних процесів (прикладний статистичний аналіз); інформаційні технології в освіті; забезпечення якості вищої освіти.

Основні праці:

Статті:

 1. С.С. Григорук Динамічна модель прогнозування потреби спеціалістів. Вісник Технологічного університету Поділля – 1998, с. 110-112
 2. С.С. Григорук, О.А. Матеюк, Моделювання прогнозування процесу підготовки наукових кадрів. Економіка праці. Збірник наукових праць – 1999, с. 176-177
 3. С.С. Григорук, О.В. Савчук Економетричне моделювання діяльності фірми, що працює за принципами мережевого маркетинга.Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 3 (4)-2005, с., 111-117
 4. П.М. Григорук, С.С. Григорук Досвід використання сучасних педагогічних технологій при викладанні фахових дисциплінНауковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових  праць –2007, с. 21-24.
 5. П.М. Григорук, С.С.Григорук Застосування методів багатомірного статистичного аналізу в соціально-економічних дослідженнях.. – Вісник Хмельницького національного університету, 2, №2, 2008..- C.102-106
 6. С.С.Григорук, О.П Григорук. Математичне моделювання змішаної економіки // Збірник наукових праць факультету прикладної математики та комп’ютерних технологій ХНУ. – 2008. – №1. – С. 96-99.
 7. С.С. Григорук, П.М. Григорук Статистична обробка даних маркетингових дослідженьВісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 1 (4), – 2009, С.23-26
 8. С.С. Григорук, О.П. Григорук Прогнозування показника кількості народжених. Вісник Київського національного університе-ту технологій та дизай-ну, –2010. С. 35-39
 9. С.С Григорук., О.П Григорук. Математичні моделі народжуваності. – зб. наукових праць ФПМКТ ХНУ №1. – 2010, 76-79с.
 10. Григорук С.С., Григорук О.П. Аналіз підходів щодо моделювання демографічної системи. – Вісник Хмельницького національного університету. (Серія «Економічні науки», т.1) – 2011. – № 4. – с. 103-108.
 11. С.С. Григорук Использование клиент-серверных методов обработки документов как путь повышения эффективности управления учебным процессом/ Чернышенко С.В., Григорук С.С., Форкун Ю.В./ Педагогическая информатика №3, 2012. Москва. с.119-126
 12. “STRUCTURE, ARCHITECTURE AND FUNCTIONALITY OF MODERN INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM”, наук. зб. ISBN 978 88 97931 20 1, вид-во Eurolink (Roma), 2014
 13. METHODOLOGICAL AND REGULATORY BASE FOR DEVELOPING EDUCATIONAL PROGRAMMES IN UKRAINE”, зб. мат. Х Міжнар. форуму “Новые технологии оценки качества образования”, Москва, 2015, с.311-313
 14. Григорук С.С. Система колаборативної обробки документів як складова процесу формування інформаційного суспільства в Україні. /С.С. Григорук, Ю.В. Форкун //Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – ISSN 2226-2172. – Режим доступу: https://economics.opu.ua/files/archive/2016/No4/21.pdf
 15. Grygoruk S.S. An approach to assess the state of the HEI’s quality assurance system in context of requirements and recommendations of ESG/ P.M. Hryhoruk, S.S. Grygoruk // VII Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceeding. International Scientific Conference, 18-21 October 2017, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2017. – pp. 208-209
 16. Grygoruk S.S. Model for assessing the internal quality assurance system / S.S. Grygoruk, P.M. Hryhoruk // Механізми, стратегії, моделіта технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 2017 р., м. Хмельницький) / відп. ред. П.М. Григорук. – Хмельницький: ФОП Сторожук О.В., 2017. – С. 203-205. (0,16/0,08)
 17. Grygoruk S.S. An approach to construct fuzzy preference relationships for managerial decision making / P.M. Hryhoruk, S.S. Grygoruk, N. A. Khrushch // Науковий вісник Полісся. – -№ 4 (12). Ч 2. – С. 92-99
 18. ГригорукС.С. Аналіз підходів до моделювання соціальної сфери регіону /С.С. Григорук, П.М. Григорук // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2018. – Iss. 1(13) – pp. 88-96. – ISSN 2412-8368

 Навчальні посібники:

 1. Григорук С.С. Теорія ймовірностей та математична статистика/. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 84 c. (видання з грифом університету, підписано до друку 25.12.2007).
 2. Т.П.Завгородня. П.М.Григорук, С.С.Григорук. Дослідження операцій. Курс лекцій.–Хмельницький, 2008.–212 с.
 3. П.М.Григорук, С.С.Григорук. Економіко-математичне моделювання. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та курсової роботи.–Хмельницький,2009.-126 с.

Монографії

 1. Григорук С.С. Інформаційна модель процесу прийняття рішення. /Григорук С.С., Григорук П.М.// Актуальні проблеми економічної кібернетики : колективна наукова м за ред. О. Ю. Чубукової, Л. І. Антошкіної, Н. В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 154-171. – ISBN 978-966-193-063-5./
 2. «Методологічні основи створення, впровадження і розвитку інтегрованої інформаційної системи управління університетом», Сумський державний університет, 2015, 33,98арк., рекомендовано до lдр. ВР СумДУ (протокол №1 від28.08.2015, ISBN978-966-657-576-3, тираж300екз.)